Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld om ouders en leerkrachten invloed te geven op het beleid van de school. Wij vinden het belangrijk om ouders bij onze beleidskeuzes te betrekken. De school moet de MR voor bepaalde besluiten om instemming of advies vragen. Daarnaast geeft de MR  ook ongevraagd zijn mening over zaken die de school en het onderwijs betreffen. Zo willen we gezamenlijk zorgen voor een goede schoolorganisatie.
 

De MR bestaat uit 6 leden. De helft van de leden bestaat uit ouders van onze school, de andere helft is afkomstig uit het team. In dit schooljaar bestaat de raad uit de volgende personen:

 

Oudergeleding

dhr. C. Malipaard, mw. S. Beekink en mw. L. de Jong

 

Personeelsgeleding: 

juf Saskia Ohr, juf Frederique Ravelli en juf Jolanda Oosterling

 

Directie: mw. Martine Boon

 

De MR vergadert ca. 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn - afhankelijk van de agenda - openbaar. 

Heeft u een vraag of opmerking voor de medezeggenschapsraad dan kunt u deze mailen naar: MR@parkiet.lucasonderwijs.nl