Leerlingvolgsysteem

De leerkracht houdt alle leerlingen nauwlettend in de gaten. Dit gebeurt op sociaal emotioneel gebied en op het gebied van de resultaten van de leerlingen.

 

Drie keer per jaar worden alle kinderen doorgesproken met de intern begeleider en de groepsleerkracht. 

Naast methodegebonden toetsen worden alle kinderen tweemaal per jaar getoetst op technisch en begrijpend lezen, rekenen, spelling, woordenschat in groep 3, 4 en 5 en in groep 7 en 8 ook studievaardigheden. Hiervoor worden de toetsinstrumenten van het Cito gebruikt. De toetsuitslagen worden in een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem verwerkt.
De cijfers voor het methodegebonden werk worden verzameld in een cijferlijst.

De resultaten van deze toetsen vormen de basis van het rapport.

 

Op school is van elke leerling een leerlingdossier aanwezig. Hierin wordt vanaf de aanmelding tot het verlaten van de school het volgende bewaard:

  • aanmeldingsformulier;
  • observatielijsten kleuters + begrippentoets oudste kleuters en leesvoorwaardentoets;
  • toetsuitslagen + eventuele handelingsplannen (waar is het kind mee bezig geweest);
  • rapporten;
  • verslagen van onderzoek door externen;
  • relevante informatie ontvangen van ouders, huisarts, schoolarts, overige begeleiders;
  • verslagen van gesprekken met ouders, rapportage gesprekken;
  • uitslag Cito-toets groep 8 + schooladvies;
  • overzicht plaatsing in het voortgezet onderwijs 

Ouders hebben het recht om het dossier van hun kind in te zien. Er bestaat echter geen eigendomsrecht. De dossiers worden dus niet aan de ouders meegegeven.