Dyslexie

Vanaf groep 1 / 2 worden alle kinderen op vaste controlemomenten gescreend op hun lees/taalontwikkeling.
Naar aanleiding van deze screening worden bij uitval handelingsplannen opgesteld en uitgevoerd. U wordt hier als ouders van op de hoogte gesteld.
Ook kan aangeraden worden uw kind aan te melden voor logopedie.
Bij  vertraagde ontwikkeling van het technisch lezen, automatiseringsproblemen, problemen met korte termijngeheugen zal in groep 4 een 0-meting worden gedaan door de interne begeleider. Na extra hulp in de groep wordt na een half jaar vastgesteld of er sprake is van onvoldoende vooruitgang. het ingezette traject wordt dan voortgezet. heeft alle extra hulp geen of te weinig resultaat dan krijgt u het advies uw kind aan te melden voor een dyslexie-onderzoek. De school levert hiertoe de gewenste gegevens: 0-meting en hermeting, handelingsplannen. Vanuit de school wordt dit traject samen met u ingezet met behulp van het HCO (Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding).

Na vaststelling van dyslexie, wordt op school besproken welke aanpassingen voor uw kind nodig zijn. Dit kan per kind verschillen en wordt opgenomen in een 'groene kaart'. Zowel het kind als de groepsleerkracht beschikt over deze kaart. Jaarlijks vindt hiervan evaluatie plaats.
Mogelijke aanpassingen zijn b.v.: 
  • aanpassing van eisen t.a.v. zaakvakken, waarbij problemen ontstaan (topografie);
  • mondeling afnemen van methodegebonden toetsen;
  • voorlezen van teksten, woordenschat en spelling van cito lvs;
  • Blijvende ondersteuning bij taal/spelling (aangepaste woordpakketten, extra instructie, aangepaste normering);
  • Extra hulpmiddelen bij rekenen (automatiseren);
  • vermelding van bovenstaande op onderwijskundig rapport dat naar VO gaat, met, indien gewenst, mondelinge toelichting.

U kunt als ouders natuurlijk ook extra hulp geven. Vooral bij het lezen is uw assistentie zeer gewenst.
Iedere dag met uw kind lezen is daarbij heel belangrijk.

 

Groene kaart

Leestips